Όροι Χρήσης Κάρτας & Ενηµέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Α. Όροι Χρήσης Κάρτας

 1. Η παρούσα κάρτα (εφεξής η «Κάρτα») χορηγείται στους πελάτες των καταστημάτων της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΧΡ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, 26ο χλμ. λεωφ. Μαρκοπούλου (εφεξής η «Εταιρεία»), προς χρήση σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 2. Ο χρήστης της Κάρτας δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην ανωτέρω φόρμα είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαμβάνει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία.
 3. Ο χρήστης της Κάρτας απολαμβάνει τα προνόμια που ορίζονται βάσει της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας ως ανταμοιβή για την τακτική χρήση της Κάρτας στις συναλλαγές του στα καταστήματα της Εταιρείας («Πρόγραμμα Πιστότητας»).
 4. Ο χρήστης της Κάρτας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της Κάρτας, ενώ η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή κλοπή ή κακή χρήση αυτής.
 5. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πιστότητας και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική, η Εταιρεία δύναται να παρέχει εκπτώσεις στον χρήστη της Κάρτας, ως επιβράβευση για τη χρήση της Κάρτας. Οι εκπτώσεις αυτές θα προέρχονται από τους πόντους που θα συλλέγει κάθε φορά ο χρήστης µε τις αγορές του στα καταστήµατα της Εταιρείας.
 6. Οι πόντοι αυτοί μπορούν να εξαργυρωθούν σε επόμενες αγορές σε κατάστημα της Εταιρείας εντός δύο (2) µηνών από κάθε συναλλαγή και δεν µπορούν να ανταλλαχθούν µε χρήματα. Εφόσον ο χρήστης της Κάρτας εξαργυρώσει τους πόντους που έχει συλλέξει, δεν διατηρεί ουδεµία αξίωση υφιστάµενη ή και µελλοντική κατά της Εταιρείας.
 7. Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την Κάρτα, καθώς και να προβαίνει σε διακοπή του Προγράµµατος Πιστότητας χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του χρήστη της Κάρτας, καθώς το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας προς τους πελάτες της.

Β. Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Η Εταιρεία ενηµερώνει δια του παρόντος τον κάτωθι υπογεγραµµένο (το «Υποκείµενο») ότι θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδοµένα (ΔΠΧ) του Υποκειµένου για το σκοπό της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών στο Yποκείµενο στα πλαίσια εκτέλεσης της συναλλακτικής σχέσης µεταξύ της Εταιρείας και του Υποκειµένου και για τον σκοπό της ενηµέρωσης του Υποκειµένου σχετικά µε τα προϊόντα της Εταιρείας π.χ. µέσω αποστολής ενηµερωτικού ή προωθητικού υλικού, τηρουµένων των ισχυουσών διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Τα ΔΠΧ του Υποκειµένου ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από άλλες εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε την Εταιρεία. Οι εταιρείες αυτές θα επεξεργαστούν τα ΔΠΧ αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία και σε καµία περίπτωση προς ίδιον όφελος, ενεργώντας ως εκτελούσες την επεξεργασία.
 2. Η Εταιρεία διατηρεί τα ΔΠΧ για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας. Σε περίπτωση που η Κάρτα παραµείνει ανενεργή για χρονικό διάστηµα άνω των τριών (3) ετών, τα ΔΠΧ του Υποκειµένου θα διαγράφονται από το αρχείο της Εταιρείας.
 3. Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των ΔΠΧ καθώς και το δικαίωµα φορητότητας αυτών προς µεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, αποστέλλοντας σχετικό αίτηµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας info@kostarelos.gr.
 4. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόµενων δικαιωµάτων σας, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό µέτρο για την ικανοποίηση του αιτήµατος σας εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την λήψη αυτού, ενηµερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήµατος σας, ή τους λόγους που εµποδίζουν την εκ µέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόµενων δικαιωµάτων σας σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων (Ε.Ε. 679/2016).